Algemene voorwaarden

De grote kleine lettertjes.

 

Ingangsdatum: 28-05-2024

Dit zijn de algemene voorwaarden van Busign I.S., gevestigd aan de Verdunplein 17 in Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 91680549 en online te bezoeken via www.busign.nl (hierna: “Provider”).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de levering van diensten die wordt gesloten tussen Provider en de natuurlijke- of rechtspersonen die de diensten afnemen (hierna: “Klant”).

Provider en Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als de “Partij”.

In het kader van de diensten van Provider kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst die op deze verwerking van toepassing is, is opgenomen in Bijlage 1 en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Provider: het bedrijf Busign I.S., gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 91680549.
Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Provider een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Provider daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), echtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.
Diensten: de producten en/of diensten die Provider aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Provider en Klant op grond waarvan Provider Diensten levert aan Klant.
Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst​

2.1. Klant kan de Diensten direct vanaf de Provider website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Provider met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag of de bevestiging van de acceptatie van de offerte door Klant. Dit moment geldt ook als ingangsdatum voor de Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Gesloten Overeenkomsten zijn definitief. Indien Klant een consument is, wordt de levering van Diensten met het uitdrukkelijke goedvinden van Klant direct na bestelling aangevangen.

2.3. Indien Klant een Consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen de mogelijkheid om deze schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Provider een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt. Hiervoor kan Klant gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (vindbaar via de Website), maar dit is niet verplicht.

2.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:

 • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant; en
 • Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Provider de Overeenkomst is nagekomen.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Provider deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

3.2. Provider zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Provider biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

3.3. Door Provider opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaatsverbintenis kunnen worden opgevat.

3.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Provider het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

3.5. Indien zulks is overeengekomen, zal Provider Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en emailadres in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Provider te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.6. Provider zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.

3.7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 4. Verplichtingen van Klant​

4.1. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Provider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Provider worden verstrekt. De termijn waarbinnen Provider de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Provider zijn ontvangen.

4.2. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Provider bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Provider daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Provider zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Provider gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Provider zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

4.3. Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.

4.4. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Provider dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 5. Accounts

5.1. Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal Provider Klant na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Klant gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.

5.2. Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.

5.3. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken.
Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de logingegevens of het blokkeren van het Account. Ook dient Klant direct melding te maken bij Provider, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom​

6.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Provider ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Provider of diens licentiegevers.

6.2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

6.3. Tenzij indien en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

6.4. Het is Provider toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Provider door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 7. Notice and takedown

7.1. Indien een derde Leverancier erop wijst of als Provider zelf constateert dat er met gebruik van de Diensten bepaalde materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met wet- en regelgeving of de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Provider de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.

7.2. Provider zal Klant in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn op de klacht te reageren en zo nodig maatregelen te nemen. Indien Klant dit nalaat, kan Provider zelf alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde gegevens worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, of dat de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd. In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld wanneer Provider meldingen ontvangt omtrent de mogelijke aanwezigheid van kinderpornografie) kan Provider direct ingrijpen, zonder Klant te waarschuwen. Indien Klant een natuurlijk persoon (consument) is, is direct ingrijpen door de Provider alleen mogelijk in de vorm van verwijdering of blokkade van de onrechtmatige materialen. Wel blijven in dat geval de wettelijke (opschortings)rechten van Provider onverkort van toepassing.

7.3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare materialen, dan is Provider gerechtigd hiervan aangifte te doen. Provider kan hierbij de betreffende materialen en alle relevante informatie over Klant en derden (waaronder klanten van Klant) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Provider verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

7.4. Provider is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Klant, diens klanten of de eindgebruikers als gevolg van een afsluiting van de Diensten of het verwijderen van materialen in het kader van de in dit artikel beschreven procedure.

7.5. Provider is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Klant of de betreffende eindgebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten.

7.6. Klant vrijwaart Provider voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten worden opgeslagen of verspreid een inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

Artikel 8. Aanvraag van domeinnamen​

8.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Provider vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Provider, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.3. Klant vrijwaart en houdt Provider schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Provider is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Provider.

8.4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Provider zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

8.5. Provider heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Provider gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 9. Opslag- en datalimieten​

9.1. Provider kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

9.2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Provider na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, het Abonnement van Klant eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.

9.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 10. Prijzen​

10.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, en tenzij het een consumentklant betreft, zijn alle door Provider genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Provider het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

10.3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Provider gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen aan de inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van het CBS.

10.4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden​

11.1. Provider zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Provider mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Provider heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

11.2. De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

11.4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
 • Klant is € 7,50 administratieve kosten verschuldigd voor iedere herinneringsbrief en aanmaning;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

11.5. Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

11.6. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Provider zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Provider op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Provider is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Provider voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Provider van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Provider, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief btw).

12.3. Provider is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:

 • enige schade geleden door maatregelen die Provider in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd;
 • schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en
 • indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.4. De aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Provider onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Provider ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Provider in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Provider.

12.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Provider.

12.6. Klant is jegens Provider aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Provider tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 13. Overmacht

13.1. Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

13.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Provider beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Provider geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Provider geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Provider die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Provider, die Provider niet kon voorzien en waar Provider diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

13.3. Indien een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

14.2. Provider zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Provider, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Provider daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Provider zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

14.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 15. Duur en opzegging​

15.1. De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.

15.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de Partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der Partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

15.3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement na het verstrijken van de eerste contractstermijn omgezet naar een voor onbepaalde tijd. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één kalendermaand worden opgezegd.

15.4. Provider mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 • Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 • Het faillissement van Klant is aangevraagd;
 • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
 • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

15.5. Indien Provider de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

15.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Provider op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Provider is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Provider recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

15.7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Provider op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 16. Back-ups

16.1. Tenzij anders overeengekomen rust er geen plicht op Provider om reservekopieën (back-ups) te maken. Provider kan er zelf voor kiezen om back-ups te maken. Deze back-ups worden dan gemaakt voor het geval van een storing aan de zijde van Provider. Klant kan daarnaast met Provider overeenkomen dat hij tegen vergoeding Diensten afneemt in het kader van het maken en aan Klant beschikbaar stellen van back-ups. Slechts in dat geval zijn de overige bepalingen van dit artikel van toepassing.

16.2. Alle inspanningen zoals geleverd door Provider in het kader van de back-ups ten behoeve van de Klant en op verzoek van Klant, worden tegen additionele vergoeding geleverd. Voor zover Partijen niet anders zijn overeengekomen, wordt de vergoeding berekend op basis van het op dat moment door Provider gehanteerde uurtarief.

16.3. Klant is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data en eventueel herstel (en de daaraan voorafgaande controle) van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Klant om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging.

Artikel 17. Procedure na beëindiging​

17.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag Provider het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal Provider de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. Provider is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

17.2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt met speciale voorzorgen om het wissen, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, onomkeerbaar, te maken.

Artikel 18. Wijziging

18.1. Provider behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van één maand na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt.

18.2. Als Klant een wijziging niet wenst te accepteren, kan Klant binnen veertien dagen na de aankondiging schriftelijk bezwaar maken. Indien Provider besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Klant door te voeren, kan Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging inwerking treedt.

18.3. De hierboven beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en voor wijzigingen in het voordeel van Klant. Dergelijke wijzigingen kunnen door Provider eenzijdig en met directe ingang worden doorgevoerd.

Artikel 19. Overige bepalingen​

19.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Provider gevestigd is.

19.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

19.4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Provider website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

19.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Provider vormen volledig bewijs van stellingen van Provider en de door Provider ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

19.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

19.7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende Partij.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 28-05-2024 om 15:21